У нас уже 33669 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Теоретичні основи визначення необхідності здійснення організаційних змін на підприємстві

У сучасних умовах ринкової економіки старі принципи управління підприємствами виявилися не доречні. Орієнтація виробництва на задоволення масових потреб, а не спеціалізованих запитів споживачів, призвела до ускладнення системи зв’язків між підприємствами, до високої значущості таких критеріїв життєздатності бізнесу, як гнучкість, динамічність і адаптивність до вимог зовнішнього середовища. Підприємство розглядається тепер як відкрита система, що випробовує на собі вплив зовнішнього середовища. Успішне підприємство постійно знаходиться в динаміці, це живий організм, який постійно рухається у напрямі зростання або спаду. При управлінні сучасним підприємством необхідно враховувати незвичність майбутнього розвитку, оскільки нові відкриття і винаходи швидко витісняють стандартні способи роботи. На підприємствах різного рівня, незалежно від стану справ, можуть формуватися зміни різного характеру, наприклад: соціально-культурні, технологічні, технічні, інформаційні тощо.

Автор відзначає, що нині низкою вчених [2, 7, 22, 57, 76, 80, 89, 110, 116, 143, 163, 178] дається інтерпретація організаційних змін у контексті різних понять: розвиток, удосконалення, реорганізація, реструктуризація, трансформація, перетворення, реформування. У межах дисертаційного дослідження необхідно виявити основні відмінності в існуючій термінології, співвідношення між поняттями, і на підставі проведеного аналізу сформулювати уточнене визначення поняття «організаційні зміни на підприємстві» (тут і далі підприємство, організація, компанія розглядаються як тотожні економічні категорії).

Організаційні зміни – це об’єктивне і складне явище, яке відбувається в економічних системах, в т.ч. і на промислових підприємствах. Тому, на наш погляд, це явище слід розглядати з позицій системного підходу. Для вирішення проблем підприємства і управління за допомогою системного аналізу необхідно виділити цей об’єкт управління в самостійну систему і дати йому повне визначення.

У перекладі з англійської мови слово «change» означає «зміна» або «переміна». У тлумачному словнику української мови під зміною розуміється «перехід, перетворення стану, руху, ознаки, властивості тощо у щось якісно інше; змінювання» [23, c. 373]. Там же слово «організація» трактується як «об’єднання людей, суспільних груп на базі спільності інтересів, мети, програми дій» [23, c. 679]. Таким чином, узагальнюючи ці визначення, під «організаційними змінами» з лексичної точки зору необхідно, на нашу думку, розуміти планомірні, продумані виправлення, перетворення, зміни колишнього стану. У цьому загальному визначенні поняття «організаційні зміни» закладені, на наш погляд, і аспекти подальшого його уточнення стосовно нашої області досліджень. Перший – стан якого об’єкту змінюється, другий – що означає колишній стан, третій – суть змін, четвертий – хто планує зміни. З цих позицій у дисертаційній роботі ми і розглядатимемо явище «організаційні зміни».

Низка відомих фахівців у сфері менеджменту підприємства [8, 13, 28, 54, 78, 94, 101, 138, 161, 191] стверджують, що першопричина змін – дія сил зовнішніх щодо до підприємства. Зовнішнє середовище – це економічні, технологічні, політичні і соціальні сили, які діють як прискорювач процесу перетворень.

У науковій літературі зустрічається багато визначень поняття «Організаційні зміни». Наведемо основні підходи, а саме:

1. Зміна в організації означає зміну в тому, як організація функціонує, хто її члени і лідери, якої форми вона набуває і як вона розподіляє свої ресурси (Ф. Граєтц) [194].

2. Зміна – це емпіричне спостереження відмінності у формі, якості або стані певного організаційного елементу впродовж часу. Організаційним елементом може бути робота конкретного співробітника, робоча група, організаційна стратегія, програма, продукт або уся організація в цілому      (Д. Андерсон) [176].

3. Організаційна зміна – це перетворення організації між двома моментами часу (Р. Холл) [141].

4. Організаційні зміни визначаються як освоєння компанією нових ідей або моделей поведінки (Дж. Стюарт) [126].

5. Зміна – індивідуальний суб’єктивний процес, при якому люди отримують нове розуміння світу, що оточує їх, і одночасно це структурний процес, коли рамкові умови знаходяться усередині і під тими людьми, які впливають на можливості їх сприйняття і здійснення інших дій (Л. Таранюк) [127].

6. Організація є свідомо координованим соціальним утворенням з певними межами, яка функціонує на відносно постійній основі для досягнення мети або цілей. Під словами «свідомо координоване» розуміється управління, під «соціальним утворенням» – те, що організація складається з окремих людей або їх груп, які взаємодіють між собою. Зміни в організації прив’язані до змін в тому, що розглядається як її сутність (Є. Ксенофонтова) [68].

Автор уважає, що для вирішення проблем і завдань, поставлених в дослідженні, необхідно, передусім, уточнити суть поняття «зміни» на підприємстві. Зміни на підприємстві – це метапроцес, що включає декілька різних процесів, пов’язаних між собою. Внутрішня інтеграція цих процесів дозволяє говорити про системний характер змін і досягнення підприємством стану адекватності зовнішньому середовищу за умови його максимальної ефективності.

У теорії організацій існує декілька різних підходів, що обґрунтовують дискретний або безперервний характер процесу організаційних змін, а також ті, що визначають різні підходи до організаційних змін.

Вся работа доступна по <a href=

" http://mydisser.com/ru/catalog/view/16991.html  " target="_blank">Ссылке</a>

</p>

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.