У нас уже 32457 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Управління конкурентоспроможністю на прикладі ЗАТ "Запорізький автомобільний завод"
Количество страниц 88
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП

РОЗДІЛ 1 КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
1.1. Сутність та значення конкурентоспроможності
1.2. Поняття конкурентних переваг та їх класифікація
1.3. Принципи та методи оцінки конкурентоспроможності підприємства

РОЗДІЛ 2 ДІАГНОСТИКА РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ЗАТ "ЗАЗ"
2.1. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ "ЗАЗ"
2.2. Аналіз поточного фінансового стану на ЗАТ "ЗАЗ"
2.3 Використання методів оцінки конкурентоспроможності на ЗАТ "ЗАЗ"

РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОЗИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
3.1. Шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності на ЗАТ "ЗАЗ"

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

Актуальність роботи. Ефективність діяльності підприємств багато в чому залежить від правильної організації управління конкурентоспроможності.
Конкурентоспроможність має велике значення в управлінні організацією, тому що вона виступає як реальна та потенційна спроможність, можливість підприємства вивчити попит (ринок), проектувати, виготовляти та реалізувати товари, які за своїми параметрами більш “цінні” для споживачів, ніж товари конкурентів, завдяки чому ефективно організовувати свою роботу.
Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції в умовах подальшого розвитку економіки пов’язана, насамперед, з розробкою системи управління конкурентоспроможністю. Завоювання й утримання конкурентних переваг – ключові фактори успіху підприємства в конкурентній боротьбі. Особливої гостроти ця проблема досягає в умовах посилення інтенсивності конкуренції на окремих ринках, де від виробників продукції потрібно постійно відслідковувати зміни попиту, вартості сировинних ресурсів, а питання рентабельності активів прямо залежить від ступеня використання новітніх підходів у сфері стратегічного маркетингу.
Об'єктом дослідження є ЗАТ "Запорізький автомобільний завод".
Метою роботи є вивчення та аналіз процесу управління конкурентоспроможністю на прикладі ЗАТ "Запорізький автомобільний завод", аналіз факторів впливу на конкурентоспроможність підприємства, вивчення методів оцінки конкурентоспроможності підприємства та розробка шляхів її забезпечення та підвищення.
Предметом дослідження є процес управління конкуренто-спроможністю підприємства в умовах ринку.
Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети роботи:
- вивчення теоретичних аспектів конкурентоспроможності підприємства;
- розгляд аспектів управління конкурентними перевагами;
- вивчення та аналіз основних характеристик та фінансового стану ЗАТ "ЗАЗ";
- дослідження рівня конкурентоспроможності на ЗАТ "ЗАЗ";
- виявлення заходів підвищення рівня конкурентоспроможності на підприємстві.
Практичне значення. Викладені в курсовій роботі теоретичні положення та практичні рекомендації можуть підвищити ефективність управлянні конкурентоспроможністю, забезпечити оптимальний розвиток підприємства.
Методи дослідження: описовий, порівняльний, аналітичний, метод порівняння переваг, метод розстановки пріоритетів.
Зважаючи на постійне зростання конкуренції на ринку, на підприємствах велику увагу приділяють вивченню методів оцінювання конкурентних можливостей. Керівництву постійно доводиться вирішува¬ти питання матеріально-технічного забезпечення підприємства, формування цінової пропозиції на товари, роботи і послуги та просування їх до спожи-вача. Загально відомо, що необґрунтовані рішення керівництва можуть завдати шкоди або мати невипра¬вні наслідки для діяльності підприємства. З метою уникнення цього проводять аналіз технологічних, виробничих, фінансових та збутових можливостей фірми, щоб з'ясувати потенційні можливості та заходи, яких необхідно вжити для забезпечення кон-курентних позицій на ринку. Формування конкурентних відносин сприяє створенню розвиненого, цивілізованого ринку, що включає сферу вироб-ництва й товарообміну. Завдяки активному інтересу до проблем підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання, що виник в внаслідок розвитку відносин, з'явилася велика кількість розробок, спрямованих на вирішення цієї про¬блеми.
Питанням розробки методології управління конкурентними перевагами різних об’єктів присвячені роботи як закордонних вчених-економістів - Ф. Котлера, М. Портера, А.А. Томпсонаа, І. Ансоффа, Г. Асселя, так і вітчизняних дослідників - B.І. Герасимчука, І.Л. Решетникової, Е.М. Аза¬ряна, А.Є. Воронкової, Ю.Ф. Ярошенка.
Незважаючи на значні досягнення в теорії й практиці управління конкурентоспроможністю підприємства, є ряд проблем, які залишаються предметом дискусій і обговорень вчених-економістів. Так, у більшості наукових праць вітчизняних і закордонних учених використовується універсальний підхід при розгляді ролі конкурентних переваг підприємства в процесах збільшення присутності ринку, з урахуванням посилення інтенсивності галузевої конкуренції. При цьому недостатньо систематизовані поняття й методологія для вивчення рівня конкурентоспроможності підприємства як найваж¬ливішого інструмента посилення позицій підприємства в конкурентній боротьбі, слабо досліджені питання розробки й практичного використання кількісного підходу для оцінки ре¬зультатів управління конкурентними перевагами.
Особливості конкуренції на різних ринках диктують специфічний підхід до вивчення конкуренції в галузі. Реалізація цього підходу можлива шляхом розроблення маркетингової стратегії з урахуванням результатів конкурентного аналізу, а також результатів оцінки сильних і слабких сторін підприємства, послідовного моніторингу діяльності ключових конкурентних гравців у рамках конкретної галузі.
Обсяг та структура роботи: робота складається зі вступу, трьох розділів, що включають підрозділи, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг курсової роботи 95 сторінок. Робота містить 16 таблиць, 10 рисунків, 38 формул, 46 використаних джерел та 3 додатки.
Список литературы ВИСНОВКИ


Таким чином, у сучасних умовах становлення ринкових відносин в Україні гостро стає питання підвищення конкурентоспроможності підприємств на ринку та їх своєчасної адаптації до змін конкурентного середовища. Перед підприємствами стоїть проблема формування стійких конкурентних переваг на основі найбільш повної взаємоув’язки стратегічних можливостей підприємств з внутрішнім потенціалом та невикористаними резервами з метою максимального підвищення ефективності діяльності підприємств на конкурентному ринку. Фірми, що дотримуються різних стратегій, взаємодіють між собою, становлять єдину систему, адже саме фірми виробляють усі товари і послуги, що обертаються на ринку. А поведінка фірм жорстко задається конкурентною взаємодією: кожна компанія займає на ринку тільки той сегмент, який вдається їй відстояти в боротьбі із суперниками. Отже, будь-який істотний економічний процес слід розглядати через конкурентні відносини фірм. Він стає можливим тільки тоді, коли фірми можуть брати участь у ньому, не підриваючи, а підсилюючи свої конкурентні позиції. У цьому значенні конкуренція виступає як головний регулятор ринкової економіки.
Останніми роками підприємства промисловості піддаються серйозній критиці. Їх звинувачують, у бюрократизмі, негнучкості, монополізмі й іншому. Поряд зі слабкостями вони у своїй абсолютній більшості дотримуються конкурентної боротьби, мають і сильні сторони. Дійсно, якщо ринок на більшій частині ви¬магає приблизно однакових товарів, їхній випуск великими серіями може бути налагоджений винятково раціонально.
ЗАТ "ЗАЗ" є єдиним в Україні підприємством, що володіє повним циклом виготовлення легкових автомобілів - від двигуна, трансмісії, кузова, до остаточної зборки готового автомобіля. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок підприємницької діяльності і на цій основі задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства.
За станом на 01.12.07 кредитна заборгованість склала 2069 тис. грн. Дебіторська заборгованість у порівнянні з початком року зменшилася на 2091 тис. грн. склала 536 тис. грн. Загальний фінансовий стан за підсумками року склав 1451 тис. грн. збитку.
Таким чином, ЗАТ "ЗАЗ" знаходиться в кризовому фінансовому стані:
- дефіцит власних оборотних коштів;
- високий ступінь залежності від кредитів;
- низька платоспроможність;
- низький рівень конкурентоспроможності.
Так як фінансовий стан підприємства та його конкурентоспроможність взаємопов’язані, то для підвищення ефективності процесу управління конкурентоспроможністю пропонується вжити наступні заходи: зниження витрат виробництва, виявлення факторів виробництва (природні, трудові і фінансові ресурси), які мають бути використані краще, ніж у інших конкурентів, швидкої адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища (можливість нововведень, диверсифікованість, збільшення місткості ринку, подолання вхідних бар’єрів), створення переваг товару чи послуги порівняно з товарами та послугами конкурентів.
Система управління конкурентоспроможністю ЗАТ "ЗАЗ" дозволить вирішити такі завдання: систематизувати дані досліджень, формувати і вдосконалювати бази даних в області дослідження конкурентного ринку, здійснювати систематичний і постійний аналіз потреб і вимог ключових потреб споживачів, уточнювати місію підприємства, визначити стратегічні конкурентні цілі, приймати конкурентоспроможні рішення.
Також для забезпечення перемоги у конкурентній боротьбі ЗАТ "ЗАЗ" необхідне високоякісне ресурсне забезпечення, яке містить у собі виробничі, збутові та фінансові можливості. Звичайно, більшу конкурентоспроможність мають підприємства, які використовують передову техніку та технологію, устаткування, високоякісну сировину і матеріали, висококваліфіковану робочу силу. Для успіху в конкурентній боротьбі великого значення, а можливо, й вирішального, набувають фінансові можливості. Для забезпечення конкурентоспроможності необхідні значні капіталовкладення в технологію, маркетинг, рекламу.
Тому конкурентоспроможність підприємства являє собою відносну характеристику, що відображає відмінності процесу розвитку цього підприємства від підприємства-конку¬рента як за рівнем задоволення своїми товарами (послугами) конкретної виробничої чи особистої потреби, так і за ефективною виробничою діяльністю. Це поняття харак-теризує можливості й динаміку пристосу¬вання підприємства до умов конкуренції.


1. Андрєєв О.В. Концептуальні основи управління конкурентними перевагами підприємств. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємство. – 2006. – № 4. – с.10-13.
2. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989 г. 208 с.
3. Азоєв Г. Л. Конкуренція: аналіз, стратегія і практика. – Москва: Центр економіки й маркетингу, 1996 р. – 256 с.
4. Ахматова М., Попов Е. Теоретические модели конкурентоспособности // Маркетинг. – 2003. – №4. – с. 30
5. Балабанова Л.В., Холод В.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств. – Київ, 2006 р. – 340 с.
6. Білоус О.Г., Панченко Є.Г. Менеджмент: конкурентоспроможність і ефективність. – Київ: "Знання України", 1992 р. – 40 с.
7. Білоусов В.Л. Аналіз конкурентоспроможності підприємства// Маркетинг у Росії та зарубіжжям. – 2001. - №5(25). – с. 64-70.
8. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством. – Київ: ЦУЛ, 2003 р. – 342 с.
9. Войнаш Л.Г. Основи бізнесу. – Київ: Навчально-методичний центр “Укооповіта”, 1999 р. – 143 с.
10. Вольдькина М.В. Стратегічний менеджмент.: Навч. посіб. – К.: Знання-прес, 2002. – 149 с.
11. Дикань В.А. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятий. – Х.: Основа, 1995. – 160 с.
12. Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства. – Київ, 2006 р. – 386 с.
13. Ермолов М.О. Чем отличается конкурентоспособность фирмы от конкурентоспособности товара. – М.: Мысль, 1990. – с. 228 - 241.
14. Іванов Ю.Б. Конкурентоспроможність підприємства в умовах формування ринкових відносин. – Харків: ХГЕУ, 1997 р. – 246 с.
15. Іващенко О.В., Новіченко Є.Ю. Теорія прийняття оптимальних управлінських рішень. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємство. – 2006 – № 6. – с. 118-121.
16. Карпенко Н.М. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємств. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємство. – 2007 – № 1. – с. 137-139.
17. Клебанова Т.С. Методи прогнозування.: Навч. посіб. – Х.: ХГЕУ, 2002. – 372 с.
18. Конкурентная стратегия. Уровни стратегии. [Електр. ресурс]. – Спосіб доступу: URL: http://brigis.ru/836.html. - Загол. з екрана.
19. Корецький М.Х. Формування конкурентоспроможності підприємств у ринкових умовах. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємство. – 2005. – № 1. – с. 98-102.
20. Коротков Е.М. Концепція менеджменту. – М.: Дека, 1997. – 304 с.
21. Котлер Ф. Основи маркетингу. Пер з англ./ Під ред. Л.А. Волкової, Ю.Н. Каптуревського. – СПб.: Питер, 2001. -752 с.
22. Круглов М.І. Стратегічне управління компанією. – М.: Русская деловая литература, 1998. – 768 с.
23. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. – К.: КНЕУ, 2001. – 320 с.
24. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. – М..: Юрайт, 2001. – 224 с.
25. Мария Лаврентьева. Конкуренция. [Електр. ресурс]. – Спосіб доступу: URL: http://www.pravmir.ru/article_2212.html. - Загол. з екрана.
26. Маршалл А. Принципы экономической науки: Пер. с англ. – Т 1 – М.: Изд. группа "Прогресс", 1993. – 60 с.
27. Мамченко К.Ю. Еволюція теорій і практики конкурентоспроможності. [Електр. ресурс]. – Спосіб доступу: URL: http://www.rusnauka.com/ 10_NPE_2008/Economics/29341.doc.htm. - Загол. з екрана.
28. Минько Е.В., Кричевський М.Л. Якість та конкурентоспроможність. – Москва: “Питер”, 2004 р. – 276 с.
29. Миронов М.Г. Ваша конкурентоспроможність. – М.: "Альфа-Прес", 2004. – 160 с.
30. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. [Електр. ресурс]. – Спосіб доступу: URL: http://www.proces.biz/MS/Book/ LightBook/t6.htm. - Загол. з екрана.
31. Методические основы оценки конкурентоспособности предприятия. // Финансовый и инвестиционный анализ, - 2000.
32. Москаленко Л.Г. Теоретичні основи визначення конкурентоспроможності підприємства. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємство. – 2006. – № 6. – с. 384-387.
33. Наливайко А.П. Конкурентоспроможність підприємства в умовах формування ринкових відносин. Сучасний стан та напрями розвитку. – Київ: КНЕУ, 2001 р. – 227 с.
34. Поволоцька О.Л. Управління конкурентними перевагами підприємства в сучасних умовах. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємство. – 2005 р. – № 6. – с. 252-257.
35. Портер М. Конкурентна стратегія: методика аналізу галузей та конкурентів – Москва: “Альпіна Бізнес Бук”, 2005 р. – 390 с.
36. Портер М. Конкурентна перевага: як досягти найвищого результату та забезпечити його стабільність. – Москва: “Альпіна Бізнес Бук”, 2005 р. – 581с.
37. Портер М. – Конкуренція. – Москва: “Вільямс”, 2005 р. – 560 с.
37. Петр Рассанов. Победить конкурентов. [Електр. ресурс]. – Спосіб доступу: URL: http://www.nastol.ru/Go/ViewArticle?id=1106. – Загол. з екрана.
39. Селезньова О.В. Фактори конкурентоспроможності, що сприяють ефективному функціонуванню промислових підприємств. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємство. – 2006 р. – № 6. – с. 266-269.
40. Смерек В.Яр. Как правильно работать с конкурентами. [Електр. ресурс]. – Спосіб доступу: URL: http://www.iteam.ru/publications/marketing/ section_23/article_3663/. – Загол. з екрана.
41. Тридід О.М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства. – Х.: ХДЕУ, 2002. – 364 с.
42. Фатхудінов Р.А. Конкурентоспроможність організації в умовах кризи: економіка, маркетинг, менеджмент. – Москва: "Маркетинг", 2002 р. – 386 с.
43. Фатхутдінов Р.А. Стратегічний менеджмент. – Москва: ЗАТ "Бізнес-школа "Інтел-Сінтез", 1997 р. – 354 с.
44. Царенко О.В. Методологічні засади управління конкурентоспроможністю виробів та підприємств. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємство. – 2006. – № 5. – с. 310- 313.
45. Шевченко А.С. Конкурентное управление.: Учебн. пособ. – Х.: Эспада, 2004. – 520 с.
46. Юданов А.Ю. Конкуренція: теорія і практика. – Москва: "Маркетинг", 1998 р. – 298 с.
Цена, в рублях:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
3000

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.