У нас уже 22579 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Аналіз товарної політики ТОВ Ходак
Количество страниц 43
ВУЗ Киевская национальная академия
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП 4
1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 7
2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ ХОДАК 14
3. АНАЛІЗ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ХОДАК 23
4. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ АСОРТИМЕНТУ 32
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41
ДОДАТКИ 43


ВСТУП


Для виживання в умовах швидкозмінного зовнішнього середовища господарських суб”єктів важливою проблемою є формування оптимальної товарної політики. У разі відсутності статегічних зусиль щодо її формування та реалізаціїї структура асортименту оптових підприємств стає дуже нестійкою під впливом різних зовнішніх, а іноді й внутрішніх чинників, що може призвести до комерційного провалу на ринку.
Товарна політика належить як до загальнокорпоративних проблем, так і до проблем маркетингу, однієї з функцій якого є розробка товарів та планування асотименту з орієнтацією на вимоги ринку.
Маркетингова товарна політика – це комплекс заходів, в рамках яких один чи кілька товарів використовуються як основні інструменти виробничо-збутової діяльності фірми. Основне її завдання – створити такий товар чи послугу (їхню сукупність) і так ними керувати, щоб інші елементи маркетингової діяльності або були непотрібні взагалі, або ж використовувались мінімально як допоміжні для досягнення поставлених фірмою цілей.
Отже, першою і найважливішою складовою комплексу маркетингу, що його фірма розробляє для свого цільового ринку, є товар. Виважена й послідовна товарна політика оптовика закладає підвалини його ринкового успіху.
До основних завдань товарної політики належить знаходження ідеї та реальне створення екслюзивного товару, відносно якого решта факторів маркетингу мала б виключно додатковий характер.
В умовах постійного розвитку ринкового середовища та окремих його компонентів, появи нових ринків товарів і сегментів споживачів, нових потреб і запитів, при крайньому загостренні конкуренції, для виживання фірми іноді доводиться працювати з новою продукцією на нових ринках. У такому разі фірма застосовує так звану конгломеративну товарну політику. Вона пов”язана з великим ризиком і такими ж великими затратами. Крім того, фірма може використовувати товарну політику, пов”язану тільки з новим ринком або тільки з новою продукцією. Отже, товарна політика тісно пов”язана з визначенням мети фірми. Крім того, товарна політика діалектично пов”язана з формою організації продажу. З розвитком запитів споживачів та можливостей ці запити задовольняти для залучення клієнтури на ринку повинні обертатися не прості вироби, а товари з підкріпленням, з комплексом послуг, гарантією, сервісом. Природно, посилення корисності стимулює попит, внаслідок чого зростають обсяги продажу, виторг та прибуток фірми. Така товарна політика має назву системного продажу.
Слід зазначити, що проблеми формування товарної політики достатньо висвітлені у працях багатьох авторів, як вітчизняних, так і зарубіжних. Зокрема, найбільш повно і широко це питання висітлено у працях Ф.Котлера, Д.Джоббера, Ф.Девіса, А.Войчака, В.Герасимчука, С.Гаркавенко, В.Кардаша, Н.Ткаченко, О.Шканової та ін. Така значна увага у авторів до цієї проблеми пояснюється тим, що, як зазначалося вище, товар є основним елементом комплексу маркетингу, а усі інші елементи маркетинг-мікс прямо чи опосередковано залежать від нього. В той же час найбільше уваги в своїх книгах дані автори (і переважна більшість інших) приділяють питанням формування асортименту товарів, досліження конкурентноспроможності товарів і впровадження у продаж нового товару; в той же час питанню формування оптимального асортименту приділено недостатньо уваги. Також, на нашу думку, у літературі недостатньо уваги приділено питанню оцінки ефективності формування товарної пропозиції, практичним аспектам розробки товарної політики торговельних підприємств.
Тому тема курсової роботи є актуальною і дасть змогу для поглибленого вивчення товарної політики в системі маркетингу оптового підприємства на сучасному етапі ринкових відносин.
Мета роботи полягає у дослідженні основних складових товарної політики в системі маркетингу. Для досягнення мети поставлені наступні завдання:
- проаналізувати теоретичні засади товарної політики оптового підприємства;
- розглянути практику розробки товарної політики в цілому та її складових на досліджуваному підприємстві;
- дослідити основні господарсько-економічні показники оптової фірми;
- запропонувати шляхи оптимізації та вдосконалення товарної політики.
О”єктом дослідження виступає маркетингова діяльність оптової фірми ТОВ “Ходак”, м.Черкаси.
Предмет дослідження – сукупність теоретичних і практичних проблем, що пов”язані з розробкою товарної політики оптового підприємства в процесі його маркетингової діяльності.
Під час дослідження в роботі використовувались загальнонаукові методи (аналізу, синтезу, індукції, дедукції); економічно- математичні методи; методи порівняння; графічні методи; маркетингові методи (анкетування, опитування).
Список литературы ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ


В результаті проведених у роботі досліджень можна зробити наступні висновки.
1. Маркетингова товарна політика – комплекс заходів, у рамках якого один або кілька товарів використовуються як основні інстументи досягнення цілей фірми. До її складових відносять: визначення оптимального асортименту товарів та його постійне оновлення, якість продукції, дизайн, упаковку, товарну марку, міру відповідності критеріям споживачів та ін.
Структура маркетингової товарної політики поділяється на 3 блоки: розробка товару, яка в свою чергу поділяється на планування продукції та модифікування тобто вдосконалення товару; обслуговування товару та елімінування.
2. Фактори формування товарної політики поділяються на зовнішні та внутрішні. Зовнішні – це бажання споживачів, стан конкуренції, зміни у зовнішньому середовищі, ринкова інфраструктура, чинне законодавство. До внутрішніх чинників належать: позиція товару, ціна, якість, дизайн, імідж фірми, система пільг у кредитуванні продажу, організація післяпродажного обслуговування, маркетингова асортиментна концепція фірми.
Головними складовими товарної політики в системі маркетингу оптового підприємства є: якість продукції, формування асортименту і управління ним, підтримка та розвиток конкурентоспроможності товарів, знаходження оптимальних товарних ніш, розробка і здійчнення стратегії щодо упаковки, розробка торгового знаку, обслуговування товарів (сервіс), надання основних і дадаткових послуг з продажу та експлуатації товарів.
3. Фірма “Ходак” працює більше, ніж зі 200-ма постачальниками по Україні. Вона є дистрибутором таких торгових марок, як “Верес”, “Синьор помідор”, “Торчин продукт”, “АВК”, “Київ-Конті”, “Рудь”, мінеральних вод “Добра вода”, “Українські мінеральні води ТРЕЙД”, “Боржоми”, “Миргородська”, “Трускавецька”, “Карпатська Джерельна”, газованих напоїв “Олімпія”, “Караван”, олії “Щедрий дар” і “Олейна”.
Проаналізувавши основні господарсько-економічні показники фірми “Ходак”, нами досліджено, що торговельне підприємство за період, що аналізується, отримало 28,7 тис.грн. чистого прибутку. Це свідчить, що фірма працює стабільно з певним запасом фінансової стійкості, займає гідне конкурентне положення на існуючому ринку. Це дає підстави вважати його надійним та перспективним діловим партнером.
Виходячи з обраної товарної спеціалізації оптової фірми “Ходак”, перелік реалізованої продукції представлений широкою товарною номенклатурою. Вона представлена такими видами продукціїї: мінеральні води, напої газовані солодкі, чай і кава, олія, рибні та овочеві консерви, крупи та борошно, спеції, макаронні вироби, кондитерські вироби, соки.
Оскільки в асортименті фірми “Ходак” переважає група товарів-мінеральні води, то найбільше зусиль працівники маркетингу покладають саме до цього виду продукції, щоб постійно підтримувати об”єми реалізації мінеральної води на високому рівні. Тому з кожнем роком ці показники збільшуються: в 2004р.- на 448,499 тис.грн., порівнюючи з 2003р., в 2005р - на 682,8 тис.грн. у порівнянні з 2004р. за рахунок ефективного поповнення асортименту лікувальними та столовими мінеральними водами; збільшення кола постійних споживачів; просування на віддаленні ринки збуту - безперебійна налагоджена робота з районами ( міні-гуртовнями та приватними підприємцями); підтримання ділових контактів з постачальниками, своєчасне поповнення товарних запасів.
При застосуванні спеціального АВС-аналізу, зрозуміло, що в структурі асортименту фірми “Ходак” у 2005р. домінуюче становище займає товарна група “мінеральні води” -31% від загального обсягу продажу. На другому місці продукція ТМ “Верес” (плодоовочеві консерви)- 21%. Товарна група “олія” складає 17% від загальної структури, “напої солодкі” –13%, “крупи, макаронні, кондитерські вироби”- 10%, а “кава, чай”- усього 8% від загального обсягу продажу.
З метою вдосконалення маркетингової діяльності як принципові рішення щодо управління асортиментом на фірмі “Ходак” нами запропоновано наступні заходи:
- вилучення з реалізації нерентабельних видів продукції;
- визначення необхідності досліджень і розробок для створення нової та модифікованої продукції;
- затвердження планів і програм розробки нових або поліпшення наявних продуктів;
- виділення фінансових ресурсів для виконання затверджених програм та планів.
Роблячи загальний підсумок можна константувати, що товарна політика фірми – явище дуже складне і багатогранне, правильне планування, організація і контроль блоків якого забезпечує фірмі міцне становище на ринку і стабільний збут, а споживачеві – максимальне задоволення його потреб.1. Алексунин В.А. Маркетинг: Краткий курс.- 2-е изд.- М: Дашков и К, 2001.- 191с.
2. Багиев Г.Л. Маркетинг: Учебник. – М.: Экономика, 1999. – 703с.
3. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645с.
4. Баутов А. Формирование и расчет оптимального ассортимента при случайном спросе: // Маркетинг в России и за рубежом - 2003, - №3 С.18 – 32.
5. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. – К.: Політехніка, 2003. – 384с.
6. Бычкова А.Н. Метод класификаций в ассортиментной политике: // Маркетинг в России и за рубежом – 2006. - №1.- С.38 – 41.
7. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник.- К: Лібра, 2002.- 712с
8. Гвоздик О. Ассортиментная и ценовая политика// Маркетинг и реклама- 2002.- №5-6.- С.60-61.
9. Гордон М.П. Логистика товародвижения : Учебник. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2001 – 200с.
10. Гринев В.Ф. Товарно-инновационая политика: Учеб.пособие. – К.: МАУП, 2004. -160с. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство: Учебное пособие.- М: СОФИТ, 1994.- 496с.
11. Земляков І.С. Основи маркетингу: Навч.посібник, - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 352с.
12. Кардаш В.Я., Маркетингова товарна політика: Підруч. – К.: КНЕУ, 2001. – 240с.
13. Карпенко Н.В. Маркетинг: Навч. посібник. – Х.: Студцентр, 2004. – 208с.
14. Крамаренко В.І. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 258с.
15. Леонов А. Оперативно-тактическое управление ассортиментной политикой предприятия с используванием гибких ценовых инструментов.
16. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посібник для вищих навч. закладів/ За ред. Азарян О.М.- 3-є вид., перероб. і доп.- Х: Студцентр, 2002.- 320с
17. Маслова Т.Д. Маркетинг: Учебник. - С.Пб.: Питер, 2002.- 400с.
18. Норіцина Н.І. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник . – К.: НАУ, 2003. – 217с.
19. Пономарьова Ю. Категорійні засади формування асортиментної політики торговельного підприємства: // Маркетинг і реклама - 2005, - №11.- С.30 – 37.
20. Сидоренко О.В. Товарознавчі складові ринкознавства: Навч. посібник. – К.: КНТЕУ, 2001. – 90с.
21. Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів: Підруч. – К.: Лібра, 2000. – 368с.
22. Соловйов І., Петрухно О. Товарна політика виробничих підприємств: управління асортиментом: // Маркетинг в Україні - 2006, - №1 С.44 - 47.
23. Ткаченко Н.Б. Маркетингова товарна політика: опорний конспект лекцій. – К.:КДТЕУ, 1999. – 58с.
24. Трішкіна Н. Критерії та показники оцінки оптимальності товарної політики оптового підприємства: // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №3.- С.133 – 136.
25. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2003. – 160с.
26. Щербань В.М. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.: КНТЕУ, 2005. – 185с.
Цена, в рублях:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
1000

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.