У нас уже 32448 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название управління фінансами закритого акціонерного товариства Чернігівська горілка
Количество страниц 115
ВУЗ чернігівський державний технологічний університет
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП……………………………………………………………………………..7
1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА"……………9
1.1 Сутність та функції фінансів підприємства………………………………..9
1.1.1 Поняття та функції фінансів підприємства…………………………...10
1.1.2 Основи організації фінансів підприємства……………………………14
1.1.3 Фінансова діяльність і зміст фінансової роботи………………………20
1.2 Особливості організації фінансів закритого акціонерного товариства…25
1.3 Зарубіжний досвід управління фінансами акціонерного товариства…...30
1.4 Правовий розділ…………………………………………………………….34
2 АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ……………...43
2.1 Формування прибутку підприємства, його використання………………43
2.2 Формування фінансових показників……………………………………...45
2.3 Аналіз структури капіталу ЗАТ ЧЛГЗ „Чернігівська горілка"………...49
2.4 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства……………….52
2.5 Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості…………………...58
3 ЗАХОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ……………………………68
3.1 Поняття ризику на підприємствах………………………………………...68
3.2 Лізинг як форма поліпшення фінансового стану підприємства………...77
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...87
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………………………………………………….91
ДОДАТКИ………………………………………………………………………..96

Список литературы ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 раку
№ 1576-ХІІ // Голос України. - 1991. - 19 вересня.,
2. Закон України "Про систему оподаткування в Україні" від 25 червня
1991 року № 1251 -XII (зі змінами і доповненнями на 21.01.00).
3. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від
22.05.97р. №283/97-ВР зі змінами та доповненнями // Баланс №1(178) від
5.01.98.-С.7-68.
4. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ // Голос
України. - 1999. - ЗО липня.
5. Закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від
16.07.99 р. № 996-Х1У/ 99-ВР // Все про бухгалтерській облік. - 2000. -
№11.-с.4-9.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс»,
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. //
Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37.-с.58-62
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові
результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від
31.03.1999р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37.-с.63-66
8. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-зкономической
деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. - М.: Дело и
Сервис, 1998.-256с.
9. Бабич А.М., ПавловаЛ.Н. Финансы: Учебник. -М.: ФБК - Пресе, 2000. -
320с.
10. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория зкономического анализа:
Учеб. пособие. Изд.4-е, доп. и перераб.-М.: Финансы и статистика,1999.
-416с.

11. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие .
Изд.З-е, доп. и перераб - М.: Финансы и статистика, 2001. - 525 с.
12. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйственного
субъекта. Изд.2-е, доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 208 с.
13. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - К.: МП "ИТЕМ
лтд", СП "АДЕФ-Украина", 1996; - 534 с.
14. Бусигин А.В. Предпринимательство. Основной курс: Учеб. пособие для
вузов. - М.: Инфра-М, 1998.- с. 360.
15. Быкова Е.В., Стоянова Е.С. Финансовое искусство коммерции. - М.:
Перспектива, 1995. - 154 с.
16. Ван Хорн Дж.К. Основы управлення финансами. - М. Дело и Сервис,
1996.-320с.
17. Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы. - М.: Высшая школа, 1999. -
270 с.
18. Динсон Д.Е. Совершенствуйте свой бизнес: Пособие.-Женева.:
Международное бюро труда 1999.-222с.
19. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. М.Г.Чумаченко.- К.:КНЕУ,
2001.-540 с.
20. Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту:
Навч. посібник. - К.: УФЦМБ, 1995. - 104 с.
21. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності:
Навч. посібник. - К.: ВІПОЛ, 1999. - с. 260.
22. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і
прогнозування (мікро- та макрорівень): Навч. метод, посібник. К.: МАУП, 1998.-272с.
23. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния
предприятия. - М: Центр экономики и маркетинга, 2000. - 203 с.
24. Ковалев В.В. Управление финансами: Учеб. пособие. - М.: Пресса, 1998. - 160 с.
25. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности
предприятия: Учебник. - М.: Проспект, 2000. —420 с.
26. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М.Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. - Чернігів: ЧДШУ, 2001. - 456 с
27. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия:
проблеми, концепции и методы. Пер. с франц.- М.: Банки и биржи -
ЮНИТИ, 1995.
28. Комаринський Я, Яремчик І. Фінансово-інвестиційний аналіз: Навч. посібник. - К.: Українська видавнича група, 1996. - 298 с.
29. Кононенко О. Читаем финансовую отчетность. - X.: Фактор, 2000. - 96с.
30. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств:
Навч. посібник. - К.:Т-во "Знання", КОО, 2000. - 378 с.
31. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия: Методы оценки. -
М.:ао«ДИС», 1997.-224
32. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие. - М.: Дело и Сервис, 1998.-304 с.
33. Крутик А.Б., Хайкин М.М.. Основы финансовой деятельности
предприятия: Учеб. пособие для вузов. Изд.2-е, доп. и перераб - С.Пб..: Бизнес-пресса, 1999. - с. 450.
34. Кудрявцев А.А. Анализ хозяйственной деятельности кооперативной
организации: Учеб. пособие. Изд. Зе, перераб - М.: Экономика, 1990. - 239с.
35. Любушин П.Л. и др. Анализ финансово-экономической деятельности
предприятия: Учебно-практическое пособие. - М.: Дело и Сервис, 1998.
-256 с.
38. Наукові праці НДФІ. Науковий збірник. Вип..8. - К.: НИ фінансовий інститут при МФУ, 1999. -116с.
40. Основи фінансового аналізу: Навч. посібник. - Львов.: Львівський
банківський Інститут, 2000. -141с.
41. Прыкина Б.В. Экономический анализ предприятия. Учеб. пособие для вузов.- М: ЮНИТИ, 2001. - 329с.
42. Родионова В.М., Федотова М. Финансовая устойчивость предприятия в
условиях инфляции. - М.: Перспектива, 1995. - 99 с.
43. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.
Учеб.пособие . Изд. 5-е, доп. и перераб - Минск: ООО «Новое знание»,
2001.-686 с.
44. Соболева Е.А., Соболева И.И. Финансово-экономический анализ
деятельности тур фирмы: Учебно-методическое пособие. - М.: Финансы
статистика, 2000. - 128 с.
45. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. - К.:
КНЕУ, 2000.-350.
46. Тренев Н.Н. Управление финансами: Учеб.пособие. - М: Финансы
статистика, 2000. - 494 с.
47. Унковская Т.Е. Финансовое равновесие предприятия. - К.: Генеза, 1997.
-328 с.
48. Уткин З.А. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. - М.: Зерцало,
1998.-272 с.
49. Финансовое управление фирмой / Под. Ред/ В. И. Трехина. - М: Экономика, 1998. - с. 325.
50. Финансовый менеджмент: Учебник/ Под ред. Н.Ф. Самсонова . - М:
Финансы, 2000.-495 с.
52. Фінанси підприємств: Підручник/Під ред. А.М.Поддєрьогін. - К. КНЕУ,
2000.-384с.
53. Хельферт 3. Техника финансового анализа. - М.: Аудит, 1996. - 663с.
54. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента. — Пер. с англ.- М.:
«Дело», 1993.-128с.
55. Чавкин А.М. Методы и модели рационального управления в рыночной
экономике: разработка управленческих решений: Учеб. пособие. - М.: Финансы статистика, 2001. -317 с.
56. Шеремет А.Д., Сайфулина Р.С. Методика финансового анализа:
Учеб. пособие для вузов. - М: Инфра-М, 1996. - 176 с.
57. Шеремет А.Д., Сайфулина Р.С. Финансы предприятий: Учеб. пособие. - М.: Инфра-М, 1999.-С. 343.
58. Шим Джей К., Сигел Джоел Г. Финансовый менеджмент. -М.: Филинз,
1996.-400с.
59. Бахмут О. Аналіз платоспроможності підприємства // Економіка,
фінанси, право. - 2000. - №2. - С.21 -23.
60. Верига Ю., Подольская В. Анализ финансового состояния
потребительского общества // Бухгалтерский учет т аудит. - 1995. - № 1.
-С.20-33.
61. Гондарь В. Определение экономического состояния предприятия //Экономика, финансы, право. - 1998. - №5. - С.3-5.
62. Довбня С, Гембель Ю. Прогнозирование банкротства украинских
предприятий .//Бизнес Информ, № 13-14, 1999, с. 48-50.
63. Липко А. Платежный кризис: общая вина - общие условия // Фондовый
рынок. - 2000. - №48. - С. 8-Ю.
64. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка платоспроможності підприємства
// Економіка, фінанси, право. - 2000. - №5. - С.18 21.
65. Лігоненко Л. Методологія діагностики банкрутства підприємства і
напрямки її вдосконалення // Фінанси України. - 1998. - № 8. - С. 136-
147.
66. Маслов С.І. Управління дебіторською заборгованістю та її
прогнозування // Фінанси України. - 1999. - №2. - с.-28-32.
67. Окулов О.В. Управление дебиторской задолженностью //Банковские услуги. -2001. - №3. - с. 31 -35.
68. Павліковський А. та ін. Ліквідність і платоспроможні і ь
підприємницьких структур // Фінанси України. - 1999. - №6. - С.127-130.
69. Раевнева Е., Берест М. Некоторые аспекты анализа ликвидности
предприятия // Фондовый рынок. - 2000. - № 16. - С.20-21.
70. Чуй І.Р. Фінансовий стан підприємства і механізм його стабілізації //
Фінанси України. - 1999. - №11. - С. 31-35.
Цена, в рублях:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
8750

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.